05-06-2008 22:18

Definitions of Robotics on the Web:

 

Deskresearch: ROBOTICS

The field of computer science and engineering concerned with creating robots or bots, devices that con move and react to sensor input. Robotics is one branch of artificial intelligence. Robots are now widely used in factories to perform high-precision jobs such as welding and riveting. They are also used in special situations that would be dangerous for humans, for example, in cleaning toxic wastes or defusing bombs. Although great advances have been made in the field of robotics during the last decade, robots are still not very useful in everyday life, as they are too clumsy to perform ordinary household chores.

A robot is "a reprogrammable, multifunctional manipulator designed to move material, parts, tools, or specialised devices through various programmed motions for the performance of a variety of tasks" (Robot Institute of America, 1979). Robotics involves engineering various strategies, involving hardware and software, whereby Artificial Intelligence might interact with the human environment in a productive and useful manner.

A form of artificial Intelligence, robotic systems are used in healthcare in two main forms: they process sensory input from haptic[1] interfaces and/or allow surgeons to act with more accuracy than the unassisted human hand. Robotic systems with miniaturized cameras and precision laser surgical instruments are now used to conduct minimally invasive surgery right down to the cellular level.

The use of automated machines to replace human effort, although they may not perform functions in a humanlike manner.

The technology of building machines (robots) with computer intelligence and humanlike physical capabilities.

The study and use of robots.

The use of computer-controlled machines that perform production tasks.

Mechanically accomplished tasks done by automated equipment.

The area of AI concerned with the practical use of robots.

The technology developed to combine software, mechanical manipulators, sensors, controllers and computers to provide programmable automation.

Field of study concerned with developing and using robots.

"the application of any computer-controlled machine that can be programmed to move or carry out work."

The technology of building machines (robots) with computer intelligence and humanlike physical capabilities.

The study and use of robots

The use of computer-controlled machines that perform production tasks.

Mechanically accomplished tasks done by automated equipment.

Study of robot technology.

Absolute encoder

Een type positiesensor waarvan de output de absolute positie van een gewricht van bijvoorbeeld een robotarm specificeert.

Adaptieve regeling

Regelmogelijkheid van een robot of van een machine om zijn uitgang te veranderen door de aanpassing van de regelparameters volgens de ontvangen sensorinformatie van de omgevingsomstandigheden.

Agent(s) Agent, medewerker, werktuig, middel, programma dat of persoon die bepaalde taken verricht. Intelligente Agent worden nu veel meer gezien als vormen van Artificial Intelligence dan het na bootsen van menselijke intelligentie.

Agent

1. Software die op een clientcomputer actief is voor gebruik door beheersoftware op een server. Agents worden vaak gebruikt ter ondersteuning van beheersactiviteiten, zoals detectie van systeeminformatie of het uitvoeren van services.

2. Computerprogramma dat zelfstandig die taken kan uitvoeren waar het voor ontworpen is. Wordt ook wel robot genoemd. Een agent kan bijvoorbeeld geïnstrueerd zijn om het Internet op te gaan om (specifieke) informatie te vinden en die te indexeren. Een agent legt op deze wijze zelf een database aan. Agents die voor dit doel ontworpen zijn worden ook wel 'spiders' of 'worms' genoemd. Bekende voorbeelden van agents zijn de search engines WebCrawler en Lycos.

3. Kleine taken die dienen om periodiek iets te initiëren, bijvoorbeeld om op gezette tijden te controleren of er nog voldoende schijfruimte is. Bijvoorbeeld WebCompass schuimt het Internet af opzoek naar gespecificeerde informatie.

AI

1. Artificial Intelligence, kunstmatige intelligentie. menselijke intelligentie nabootsen in een computer. Een wetenschap, waarin men tracht de menselijke manier van handelen en denken na te bootsen door computerprogramma's. Grootste problemen hierbij zijn creatief denken en het leerproces. Doelstelling was de menselijke kennis evenaren of zelfs overtreffen.

2. Geschiktheid van machines of van een computer om bepaalde menselijke, zogenaamde intelligente functies uit te voeren, zoals: leren, associëren, redeneren en zelf-sturen. AI is één stap verder dan adaptieve sturing.

3. De natuurlijk domme poging van slimme wetenschappers om menselijke intelligentie na te bootsen in een computer. Het begrip is geïntroduceerd door JH.McCarthy in 1956 en doorgeprikt door H.L.Dreyfus in 1972, 1986 en 1993. AI wordt ook wel gezien als Absolutely Impossible .

Analytische Machine

Naam van het model van de eerste programmeerbare rekenmachine, in de vorige eeuw opgesteld door Charles Babbage. Deze machine, waarin alle elementen van de moderne computer al aanwezig waren, is nooit werkelijk gebouwd.

Androïde

Een robot die uiterlijk op een menselijk wezen lijkt. Gewoonlijk vindt men androïdes in de zogenaamde pseudo robotten, die voor reclame doeleinden of voor science fiction-films worden gebruikt.

Antropomorfologisch

Alle vormen die wat uiterlijk vorm of innerlijke karakteristieken betreft, op de mens lijken.

Arm

Algemene term voor het verbindingsstuk aan te duiden dat zich tussen twee opeenvolgende gewrichten bevindt. Robotarmen worden ook soms manipulators genoemd.

Automatisering

Overschakeling van een hoofdzakelijk door mensen bediend proces dat geheel of gedeeltelijk wordt bestuurd door computers en andere apparatuur die berust op microprocessoren.

Automatie

Automatische werking en besturing van toestellen; processen of systemen. Het is de algemene term voor werking en besturing onafhankelijk van een rechtstreekse menselijke ingreep.

Backlash

Spel in de mechanische transmissie zodat er een kleine vertraging ontstaat tussen het moment waarop de aandrijving start en het moment waarop het aangedreven element beweegt. Backlash geeft aanleiding tot een vorm van hysteresis en niet-lineariteit.

Bang-bang control

Bestruringsmethode waarbij een besturingsorgaan een bepaald mechanisch onderdeel in beweging brengt tot dit bewegend element een mechanische stop raakt. Wordt gebruikt voor point tot point-sturing van robotten.

Batch manufacturing

Productie van machine-onderdelen of van materialen in aparte discrete productieprocessen (zogenaamde batches). Tegengestelde van continue productie.

Bolcoördinaten

Een coördinatensysteem gespecificeerd door twee hoeken en de afstand tot een oorsprong. Deze coördinaten noemt men meestal azimuth, elevatie en bereik.

Cartesiaanse coördinaten

Een coördinatensysteem met drie onderling loddrechte assen. Een cartesiaanse robot kan in drie onderling loodrechte richtingen (X, Y en Z) bewegen.

CCD-array

Charge Coupled Device array: een vorm van een geïntegreerd cirxuit dat gevoelig is voor licht en dat als alternatief van een televisiecamera gebruikt wordt in robotvisie. Een beeld dat op de oppervlakte van zo'n CCD-chip wordt geprojecteerd door middel van een lenzensysteem geeft aanleiding tot een patroon nullen en enen, dat door de computer kan worden afgelezen op dezelfde wijze als het uitlezen van een computergeheugen.

Cyborg

lemand die in het fysieke functioneren geholpen wordt door (of afhankelijk is van) een mechanisch of elektronisch hulpmiddel: de bionische mens. De allereerste ’cyborg’ is misschien wel Boris Karloff in de film Frankenstein (1931) en daarna zijn bruid. Later (vooral na de jaren zestig) is er een ware stroom aan sciencefictionfilms en boeken verschenen, waarin ’cyborgs’ een belangrijke rol speelden en waarin het begrip vaak verruimd werd tot ’half mens/half beest/half robotwezens’, of sprekende robots met emoties .

Kunstmatige Intelligentie

Een wetenschap, waarin men tracht de menselijke manier van handelen en denken na te bootsen door computerprogramma's. Grootste problemen hierbij zijn creatief denken en het leerproces.

Marvin Minsky, een van de grondleggers van de kunstmatige intelligentie (AI) definieert AI als de discipline die zich bezig houdt met de ontwikkeling van systemen die gedrag vertonen dat intelligentie zou vereisen als het door mensen tentoongespreid werd. Inmiddels biedt de AI steeds meer instrumenten om complexe systemen met behulp van de computer te simuleren of te controleren. Kennis- en expertsystemen vormen een belangrijk toepassingsgebied van de Kunstmatige intelligentie. In een expertsysteem is de kennis van een expert zodanig opgeslagen dat niet-experts via gerichte vragen naar de oplossing van een probleem worden geleid. Een ander belangrijk toepassingsgebied van de kunstmatige intelligentie is het ontwerpen van intelligente systemen zoals zelflerende robots. Doordat deze robots zich als het ware zelf programmeren worden minder grote eisen gesteld aan de gebruiker van de robots en zijn de robots flexibeler in te zetten. Tevens kunnen menselijke taken, zoals het besturen van een groot schip, met behulp van kunstmatige intelligentie worden ondersteund. Als de stuurman in een complexe situatie in korte tijd een groot aantal beslissingen moet nemen en daarbij bij voorbeeld een ondiepte over het hoofd ziet, kan een intelligent systeem hem daarvoor waarschuwen en suggesties voor een alternatieve koers geven.

Kunstmatig leven

Het scheppen door de mens van levensvormen die zich op een autonome, onafhankelijke manier kunnen ontwikkelen.

Robot

1. Programmeerbare manipulator, oftewel een computergestuurde hand en arm. Een robot mag echter pas een robot genoemd worden indien hij minimaal 5 vrijheidsgraden heeft. Dit zijn bewegingen in de X, Y en Z richting en 2 rotatiemogelijkheden in de pols. Er zijn maximaal 6 vrijheids graden (3e rotatie in de pols). Indien een machine geen 5 vrijheidsgraden heeft, valt hij gewoon onder de groep van numeriek bestuurde machines (NC-machines) .

2. Een programma dat op een chat-kanaal werkt. Als iemand in het IRC is ingelogt en een bepaald antwoord geeft (event) dan reageert deze robot hierop door een actie te ondernemen. Een actie kan zijn dat de robot een standaard antwoord geeft of dat je van deze IRC-kanaal wordt afgeschopt.

3. (Spider) Een programma dat automatisch web pagina's ophaalt en informatie van die pagina's gebruikt om databases aan te leggen. Deze databases worden dan gebruikt door een search engine.

Robot

Een ’robot’ op Internet is iets anders dan een robot zoals we die in de ’fleshworld’ (de werkelijke wereld) kennen. Het is niet een machine, die een zekere mate van ’slimheid’ vertoont en zelfstandig (eenvoudige) functies verricht. Op Internet is een ’robot’ een softwareprogramma dat met redelijke zelfstandigheid een aantal functies uitvoert. Een voor- beeld is de ’knowbot’, maar je kunt er zelf ook eentje maken, zoals een programmaatje dat bijvoorbeeld automatisch alle bestanden die je op Internet raadpleegt op de harde schijf opslaat wanneer er de naam ’Einstein’ in voorkomt. Dan hoef je daar niet meer over na te denken en je bouwt automatisch een gigantisch arsenaal aan bronnen over Albert Einstein op (als je er bijvoorbeeld een scriptie over wilt gaan schrijven). Robots zijn er op Internet te kust en te keur. Op IRC bijvoorbeeld bestaat de robot ’Nickserv’. Op IRC moet iedereen een ’nick’ (een roepnaam) kiezen om, voordat je met anderen mag gaan babbelen, jezelf herkenbaar te maken. Het voorkomen dat er verschillende mensen met dezelfde ’nicks’ op IRC rond- waren (want dat wekt alleen maar verwarring), is een klus die door de mens niet verricht kan worden. Het is wel een prima klus die je aan een softwareprogramma kunt toevertrouwen: ’Nickserv’ doet dit. Een andere robot is ’Kisserv’: iedereen die een verbinding legt met een MUD krijgt automatisch als eerste reactie van die MUD een kusje. Lief toch? Op deze manier zijn er tal van situaties op Internet denkbaar, waarin je stellig overtuigd bent van het feit dat je met een mens te maken hebt, maar wat helemaal niet het geval is. Robots kunnen behoorlijk realistisch geprogrammeerd zijn en zetten menigeen op het verkeerde been.

Een computergestuurde machine met elektronische sensoren (sensor), bijvoorbeeld een robot-lasmachine. Is afgeleid van het Tsjechische woord 'robota' (gedwongen zware arbeid), gebruikt in het toneelstuk R.U.R. (Rossum's Universal Robots, 1920) van K. Capek (1890-1938).

Robots moeten: actuator(en), sensor(en), processor en een geheugen hebben en moeten softwaregestuurd zijn, anders zijn het geen robots.

Een toestel dat in staat is mechanische bewegingen te verrichten onder computerbesturing.

Robotica

Robotica is de verzamelnaam voor besturingen. Een bewegende robot, rijdend of lopend, maakt meestal meer indruk dan gecompliceerde besturingen die zorgen voor de bewaking van een huis, een aquarium of eenvoudiger, voor het verzamelen van meetgegevens. Aangezien robots of robotachtige constructies vaak niet al te groot mogen zijn, wordt voor de besturing, voor de computer dus, vaak gekozen voor een microcontroller. Microcontrollers zijn chips die naast de processor een hele verzameling van supportchipfuncties bevatten. Waar computers geprogrammeerd en gecontroleerd worden door exotische programma's als Windows 95 enzo, worden microcontrollers eenvoudigweg geprogrammeerd in Assembler, of met een taal die nog een stapje hoger staat: B+. Met de taal B+ is de microcontroller voor de hobbyist ineens bruikbaar geworden. Naast B+ wordt er gewerkt met Pascal, Forth en Basic. Tijdens workshops op het gebied van robotica worden door deelnemers die nog nooit een letter hebben geprogrammeerd, plotseling allerlei besturingen gemaakt. Een karretje van Mecano, een slagroomspuit voor de banketbakker, een spelende blokfluit, en nog tientallen andere dingen, die weliswaar geen handelswaarde hebben, maar de makers meer voldoening schenken dan de eerder genoemde exotische programma's.

Robotics

Robotica

De leer betreffende robots (robot, bionics). I. Asimov (1920-92) formuleerde in 1950 wetten voor het gebruik van robots, bijvoorbeeld dat een robot een mens geen letsel mag kunnen toebrengen.[1] Adjective of the sense of touch, of dermal perception

—————

Terug


Contact

Hans den Hartog


Website van Honda: ASIMO

world.honda.com/ASIMO/